Nha pho 3 tangsongdesignNhà phố mái thái
Diện tích : 100m2
Thời gian thực hiện : 2020
Hạng mục thực hiện : Thiết kế
Mức đầu tư : 1.200.000.000